ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗീത ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മീന്‍കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ഗീത ജെ
വിലാസം എന്‍ എന്‍ ഹൌസ്, താഴേമീന്‍കുളം, ചണ്ണപ്പേട്ട-691311
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605628225
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കര്‍ഷക