ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രീതകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താഴത്ത് വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രീതകുമാരി
വിലാസം (അറപ്പുരയ്ക്കല്‍ വീട്) രാഹുല്‍ ഭവന്‍, താഴത്ത് വടക്ക്, പട്ടാഴി-691522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8078256899
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി
തൊഴില്‍