ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അശ്വതി എം ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അശ്വതി എം ജി
വിലാസം പ്രിനു ഭവനം, മാലൂര്‍, മാലൂര്‍കോളേജ്-689695
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7561818867
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം കേം
തൊഴില്‍