ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. പി.റ്റി ഇന്ദുകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുവറ്റൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. പി.റ്റി ഇന്ദുകുമാര്‍
വിലാസം പനച്ചവിള വീട്, പൂവറ്റൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്, മാവടി-691507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447197887
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍