ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയകുമാര്‍ ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെണ്ടാര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജയകുമാര്‍ ജെ
വിലാസം ജയ ഭവന്‍, വെണ്ടാര്‍, വെണ്ടാര്‍-691507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129486149
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ കൃഷി