ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഞ്ജു .റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറ്ററ
മെമ്പറുടെ പേര് മഞ്ജു .റ്റി
വിലാസം തെറ്റിക്കുന്നില്‍ വീട്, കുളക്കട കിഴക്ക്, കുളക്കട കിഴക്ക്-691521
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745268538
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍