ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഹരികൃഷ്ണന്‍ എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുളക്കട കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഹരികൃഷ്ണന്‍ എ
വിലാസം ശങ്കര ഭവനം, കുളക്കട കിഴക്ക്, കുളക്കട കിഴക്ക്-691521
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526290577
വയസ്സ് 22
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍