ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നാരായണ നായിക്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തിഗെ
മെമ്പറുടെ പേര് നാരായണ നായിക്
വിലാസം അടക്കസ്ഥല, അടക്കസ്ഥല, കാട്ടുകുക്കെ-671552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9074224217
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി ഡി സി
തൊഴില്‍ കൃഷി