ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കോങ്കി രവീന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പിണറായി
മെമ്പറുടെ പേര് കോങ്കി രവീന്ദ്രന്‍
വിലാസം കണ്ടോച്ചലില്‍ ഇന്ദ്രനീലം, പിണറായി, എരുവട്ടി-670642
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8289963637
വയസ്സ് 67
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താംതരം തുല്യത
തൊഴില്‍