ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുഹമ്മദ് അഫ്സല്‍ എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കതിരൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മുഹമ്മദ് അഫ്സല്‍ എ
വിലാസം കുന്നുമ്മല്‍ ഹൌസ്, വേറ്റുമ്മല്‍, ഈസ്റ്റ് കതിരൂര്‍-670642
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9037468543
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍