ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീധരന്‍ എന്‍ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പയ്യാവൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീധരന്‍ എന്‍ പി
വിലാസം നിര്‍മാല്യം, മാവിലായി, മാവിലായി-670622
ഫോൺ 04972826359
മൊബൈല്‍ 9446167038
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍