ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം രാഘവൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിവെള്ളൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം രാഘവൻ
വിലാസം മട്ടമ്മൽ ഹൌസ്, കരിവെള്ളൂർ, കൊഴുമ്മൽ-670521
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744361125
വയസ്സ് 67
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍