ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജുനൈദ് കൈപ്പാണി



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെള്ളമുണ്ട
മെമ്പറുടെ പേര് ജുനൈദ് കൈപ്പാണി
വിലാസം കൈപ്പാണി, വെള്ളമുണ്ട, വെള്ളമുണ്ട-670731
ഫോൺ 9745990985
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍