ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉഷാ തമ്പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്‍പ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് ഉഷാ തമ്പി
വിലാസം മണലിമച്ചിറ, മുട്ടില്‍, വാഴവറ്റ-673122
ഫോൺ 9747317543
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍