ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുക്കം മുഹമ്മദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉള്ളേരി
മെമ്പറുടെ പേര് മുക്കം മുഹമ്മദ്
വിലാസം മേലകത്ത്, കാരമൂല, കുമാരനെല്ലൂര്‍-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846048484
വയസ്സ് 65
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കൃഷി