ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഐ പി രാജേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നരിക്കുനി
മെമ്പറുടെ പേര് ഐ പി രാജേഷ്
വിലാസം ഇല്ലിപ്പിലാക്കല്‍, പുന്നശ്ശേരി, പുന്നശ്ശേരി-673585
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946509035
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഇല്ല