ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നാസര്‍ എസ്റ്റേറ്റ്മുക്ക്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഓമശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് നാസര്‍ എസ്റ്റേറ്റ്മുക്ക്
വിലാസം കെ.എം പറമ്പില്‍, എസ്റ്റേറ്റ്മുക്ക്, ഉണ്ണികുളം-673574
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447535566
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന്‍
തൊഴില്‍ കൃഷി