ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.ടി അഷ്റഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഏലംകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.ടി അഷ്റഫ്
വിലാസം അമ്പാഴത്തിങ്ങല്‍, കോഴക്കോട്ടൂര്‍, അരീക്കോട്-673639
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606750943
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍