ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഭിലാഷ് തച്ചങ്കാട്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടായി
മെമ്പറുടെ പേര് അഭിലാഷ് തച്ചങ്കാട്
വിലാസം തട്ടുപറമ്പില്‍, തച്ചങ്കാട്, മാത്തൂർ-678571
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447533840
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എംകോം, ബിഎഡ്, നെറ്റ്
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍