ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാന്‍റി എബ്രഹാംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാളകം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാന്‍റി എബ്രഹാം
വിലാസം 30-പാലപ്പുറത്തു വീട്, തെക്ക് മാറാടി, തെക്ക് മാറാടി പി ഒ-686673
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495897104
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍