ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി കെ വൈശാഖ്



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറിച്ചി
മെമ്പറുടെ പേര് പി കെ വൈശാഖ്
വിലാസം പുത്തൻപറമ്പില്‍, കുന്നംപള്ളി, -0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061110399
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍