ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗിരീഷ് കുമാർ റ്റി എൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊന്‍‍‍‌‍കുന്നം
മെമ്പറുടെ പേര് ഗിരീഷ് കുമാർ റ്റി എൻ
വിലാസം 496, തകിടിയില്‍, പടനിലം, തെക്കേത്തുകവല-686519
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495685735
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍