മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലിഷ ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിടങ്ങില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ലിഷ ടീച്ചര്‍
വിലാസം പ്രകൃതി, കാരക്കണ്ടി, കുപ്പാടി-673592
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947134512
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ ,ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക