മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സി. നിസാര്‍ അഹമ്മദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊട്ടന്തല
മെമ്പറുടെ പേര് സി. നിസാര്‍ അഹമ്മദ്
വിലാസം ചപ്പങ്ങത്തില്‍, കൊട്ടന്തല, ഉള്ളണം-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526725887
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കച്ചവടം