ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ഡോ. വി.പി.പി മുസ്തഫവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പെരിയ
മെമ്പറുടെ പേര് ഡോ. വി.പി.പി മുസ്തഫ
വിലാസം വള്‍വക്കാട്, , ഇളമ്പച്ചി-671311
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495546339
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ, എല്‍.എല്‍.ബി, പി.എച്ച് .ഡി
തൊഴില്‍