ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ.ശ്രീകാന്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടനീര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.ശ്രീകാന്ത്
വിലാസം ശിവപ്രസാദ് നിലയം, നിയര്‍ തൃക്കണ്ണാട് ടെമ്പിള്‍, ബേക്കല്‍-671318
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446569074
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്