മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

എം.കെ.സാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 34
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഴുപ്പത്തൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം.കെ.സാബു
വിലാസം മുകളേല്‍, പഴുപ്പത്തൂര്‍, പഴുപ്പത്തൂര്‍-673592
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447852179
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി