• 2018 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ലിമിറ്റഡിന് കേന്ദ്ര വിഹിതമായി അനുവദിച്ച തുകയായ 108 കോടി രൂപ 2217-05-191-69 (P) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ്
 • കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ - സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെയും/സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം -തുടർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
 • Smart City Thiruvananthapuram Limited-Nomination of new Directors in the Board of Directors
 • മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി- അധികതുക അനുവദിച്ച-പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • വികസനഫണ്ട് വിഹിതം പുതുക്കിയതിന് അനുസൃതമായി 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങള്‍- അംഗീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
 • Payment to Creative Communication Consultant - Revised Amount - Sanction Accorded modified-regarding
 • ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2020-21- പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട് / പരമ്പരാഗത ചുമതലകള്‍ക്കുള്ള ഫണ്ട് - സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സഞ്ചിത നിധിയില്‍ നിന്നും നാലാം ഗഡു പ്രദേശിക സര്‍ക്കാരുകളുടെ സ്പെഷ്യല്‍ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • മലപ്പുറം-മൂർക്കനാട്-കുടിവെള്ളവിതരണം-ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച്
 • യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് പ്രോഗ്രാം-തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ് -Letter to intend(Loi)-ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് അനുമതി-സംബന്ധിച്ച്
 • Budget Estimates 2020-21 – Fund for Expansion & Development – Authorization of balance amount of 1st installment of Untied Basic Grant to Rural Local Bodies( RLBs) under 15th Finance Commission Award - Sanctioned - orders issued
 • പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ
 • ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്-നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറായ ഡോ.രേണുരാജ് ഐ.എ.എസ്സിനെ മുന്‍ നഗരകാര്യഡയറക്ടർ ശ്രീമതി ആർ ഗിരിജ ഐ.എ.എസ്സ്-ന് പകരം ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി ഡയറക്ടർ ബോർഡില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • കൊവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയ കാലയളവിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും വികസന അതോറിറ്റികളുടേയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ലോക്ക് ഡൌൺ കാരണം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാടക ഇളവ് സംബന്ധിച്ച്
 • കെ.എസ്.യു.ഡി.പി-തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ജലദൌര്‍ലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി- കരാറുകാരന് തുക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്-അമൃത് മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • ജീവനക്കാര്യം-കുടുംബശ്രീ കോട്ടയം ജില്ലാമിഷൻ