• നമ്മള്‍ നമുക്കായി –തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 2020-21 ലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിക്കൊപ്പം ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തന മാര്‍ഗ രേഖ –അംഗീകാരം –ഉത്തരവ്
 • ധനകാര്യവകുപ്പ്-ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം2019-20 - പൊതുആവശ്യ ഫണ്ട്-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കു് റവന്യൂ കളക്ഷന്‍ ഇന്‍സന്റീവ് ബോണസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
 • സബ് സിഡി –ധന സഹായം –അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗരേഖ –ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള ധന സഹായ ഗുണ ഭോക്താക്കളില്‍ സെറിബ്രല്‍ പാള്‍സി ,ഓട്ടിസം ,മെന്റല്‍ റിട്ടാര്‍ഡേഷന്‍ ,മള്‍ട്ടിപ്പിള്‍ ഡിസ്എബിലിറ്റി എന്നീ വിഭാഗക്കാരെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തി –ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഉത്തരവ്
 • LSGD-KLGSDP-Phase II-Kerala Urban Service Delivery Project (KUSDP)-World Bank Assistance to ULBs-Sanctioned-GO Issued
 • തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ തയ്യാറാക്കല്‍ -വാര്‍ഡ്‌തല ടീം നുള്ള ഏകദിനപരിശീലനം–മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
 • ശ്രീകണ്ഠപുരം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല മട്ടന്നൂര്‍ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
 • ഇടുക്കി ജില്ല –വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ - ബഥേല്‍ എസ്റ്റേറ്റിലെ ലയങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കുന്നതിനു അനുമതി
 • സംസ്ഥാനത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌണ്‍സില്‍ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈബ്രറികളോട് അനുബന്ധിച്ച് പൊതു ശൌചാലയങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി അനുമതി
 • കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭ –താല്‍ക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 5 ബില്‍ കളക്ടര്‍മാരെ നിയമിക്കുന്നതിനു അനുമതി
 • 14th Finance Commission-Fund for Local Governments –Developing of IT enabled system for monitoring data on Local Governments –Constitution of Technical Committee –Revised Order
 • Release of Rs 332.02 Crore to Cochin Smart Mission Ltd (CSML) from the current year budget provision
 • പ്രളയകാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കാലി സമ്പത്ത് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കാലികളെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തു നിന്നോ പുറത്തു നിന്നോ വാങ്ങാന്‍ അനുമതി
 • ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് –ജീവനക്കാര്യം
 • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ജനകീയാസൂത്രണം വഴി നല്‍കുന്ന ഭവനങ്ങള്‍ പണയപ്പെടുത്തി വായ്പ എടുക്കുന്നതിനു അനുമതി നല്‍കി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് –ഭേദഗതി

 • നഗരകാര്യം –മഞ്ചേരി /ശ്രീകണ്ഠപുരം –നഗരസഭ സെക്രട്ടറിമാരുടെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല നല്‍കിയ ഉത്തരവ് ഭേദഗതി