• കൊവിഡ് 19-പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നൽകിവരുന്ന വ്യാപാര ലൈസൻസുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള വിവിധ ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 30.09.2020 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • കോവിഡ് 19 -പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച്‌ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നൽകി വരുന്ന വ്യാപാര ലൈസൻസ് ഉൾപ്പടെയുള്ള വിവിധ ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തി യതി 30.09.2020 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്
 • നിയോജക മണ്ഡല ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് -2016-17-കുണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലം
 • ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം നിർമ്മാണം-ഭരണാനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം നിർമ്മാണം
 • തിരുവനന്തപുരം സ്മാർട്ട് സിറ്റി ലിമിറ്റഡിന്റെ System Integrator for Traffic and Safety Command Control Centre (TSCCC ) & Adaptive Traffic Control System (ATCS ) തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചതിൽ ആരോപണങ്ങൾ - കെൽട്രോണിന്റെ പരാതി പരിശോധിക്കാൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, നിയമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കമ്മറ്റി - രൂപീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
 • പൊതുപരിപാടികളിൽ ഗ്രീൻപ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാഗർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ്
 • AMRUT - KWA Works in Thiruvananthapuram
  Corporation - Revised Administrative sanction accorded
 • Rebuild Kerala initiative-Project management unit-Topographic surveying of 23.813 km of roads surveyed by PMU in Wayanad district
 • ഡോ.റിൻസി എം അലി,ലക്ചറർ ഗ്രേഡ്1 നെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ വെറ്റിനറി സർജൻ ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി ലക്ചറർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ്
 • കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി-ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ടെക്നിക്കൽ)-അന്യത്ര സേവനം സംബന്ധിച്ച്
 • ശുചിത്വ മിഷൻ-സി.എസ്.ആർ ഫണ്ട് മിച്ചതുക- ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പന്ത്രണ്ടിന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭ-ലക്ഷംവീട് പദ്ധതി-സബ്സിഡി ബാക്കി തുക-ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്
 • World Bank aided kerala Solid Waste Management Project (KSWMP)-Constitution of Evalution committee for Evaluating the EoIs received in connection with the Procurement of project management consultants-constituted
 • Vyttila Mobility Hub Society - Establishment