• ട്രിഡ –ജീവനക്കാര്യം
 • അംഗന്‍വാടി അധ്യാപകര്‍ക്കും സഹായിക്കും നല്‍കേണ്ട അധിക വേതനം നല്‍കാത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ തുക ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ്‌ ചെയ്യുന്നതിന് സംഖ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ ക്രമീകരണം നടത്തുന്നതിനു അനുമതി
 • ജനുവരി 24 25 തീയതികളിൽ കൊച്ചിയിൽ ചേരുന്ന ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹു നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബുണൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള റീജിയണൽ മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഞ്ചാമത് യോഗം - ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് - ശുചിത്വ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് അയയ്‌ക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്
 • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളില്‍ ആയുര്‍വേദ ഔഷധങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് കേരള ആയുര്‍വേദിക് കോഓപ്പറെറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് നല്‍കിയ അനുമതി –ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍
 • കളമശ്ശേരി നഗരസഭ- കണ്ടിജന്റ് വിഭാഗം തൊഴിലാളികളായ ശ്രീ അബ്ദുൾ അസീസ് മുതൽ പേർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത CC(C)No968/2018 in WP(C)No3180/2017 ന്മേലുള്ള 30.08.2018 ലെ വിധി നടപ്പാക്കി ഉത്തരവ്
 • മലപ്പുറം ജില്ല –സര്‍വോദയ മേളക്ക് ധന സഹായം
 • പഞ്ചായത്ത്‌ -ജീവനക്കാര്യം- തരൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് –പാലക്കാട്

 • LSGD-Engineering Wing –Establishment
 • 14th Central Finance Commission Guidelines /Scheme to operationalize and distribution of Performance Grant for FY 2017 -18 to Rural Local Bodies –Modified –Ordes issued
 • ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19 - പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട് - 10ാം ഗഡു (2019 ജനുവരി) - ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് - അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു
 • കണ്ണൂര്‍ ജില്ല –പന്ന്യന്നൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് –സര്‍ക്കാര്‍ ഐ ടി ഐ കെട്ടിടത്തിനു സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും അനുബന്ധ ചെലവുകള്‍ക്കും തുക –അനുമതി
 • പതിനൊന്നിന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമല്ലാതെ ആരംഭിച്ച ലൈബ്രറിയിലെയും ശിശു മന്ദിരങ്ങളിലെയും ലൈബ്രറിയന്‍, നഴ്സറി ടീച്ചര്‍, ആയ എന്നിവരുടെ ഓണറേറിയം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്
 • Full additional charge of the post of Chief Engineer ,LSGD to Sri VishnuKumar
 • Release of 227 Crore to Cochin Smart Mission Limited –Sanctioned –Modified Order
 • ട്രൈബുണല്‍ - 06.08.2018 ലെ OA 1387/2018 നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പാലിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഡ്രൈവര്‍ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന അന്ക്സര്‍ എ4 നിവേദനത്തിലെ ആവശ്യം നിരസിച്ച് ഉത്തരവ്