പഞ്ചായത്ത്‌ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ കളക്ഷന്‍ സെന്റര്‍ വഴി ലഭ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു

Posted on Tuesday, August 21, 2018

ഇന്ന് ലഭ്യമായ 9 ലോഡ് സാധനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പഞ്ചായത്ത്‌ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ കളക്ഷന്‍ സെന്റര്‍ വഴി  54 ലോഡ് സാധനങ്ങള്‍ ദുരന്ത ഭൂമിയില്‍ വിതരണം ചെയ്തു.

Content highlight