ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് - 28 ആഗസ്റ്റ് 2018

Posted on Wednesday, August 29, 2018

പ്രളയാനന്തരം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തിയ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് -28 ആഗസ്റ്റ് 2018 വരെ