ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ -വാര്‍ഡ്‌ തല ശുചീകരണത്തിനുള്ള തുക അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്