പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ - ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ക്രമീകരണം

Posted on Tuesday, August 21, 2018

പൊതു ഭരണം - വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം - ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്  

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 5580/2018/പൊഭവ 21/08/2018