പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസ പ്രവർത്തന പുരോഗതി 24 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2019