പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസ പ്രവർത്തന പുരോഗതി 22 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2019