ജീവനക്കാര്യം

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്
 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ്
 
ഡി.ഡി.പി
 
നഗരകാര്യ വകുപ്പ്‌
 
ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറേറ്റ്
 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍