വയനാട് ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം

Posted on Wednesday, March 28, 2018

വയനാട് ജില്ലയിലെ കല്‍പ്പറ്റ നഗരസഭ ഉള്‍പ്പെടെയുളള 31 (മുഴുവന്‍) തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2018 19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 27/03/2018 ന്  അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

wayanad district-Plan approval