പനവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌-നവീകരിച്ച ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും ISO പ്രഖ്യാപനവും