കോവിഡ്-19 - രോഗബാധ മൂലം മരണപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ മൃതശരീരം ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വിട്ടുനൽകുന്നതിൽ വ്യക്തത-സംബന്ധിച്ച് 

Posted on Tuesday, May 11, 2021

സര്‍ക്കുലര്‍ ഡി സി 1/109/2021/തസ്വഭവ Dated 11/05/2021

കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം മരണപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ മൃതശരീരം മറവ് ചെയ്യുന്നത് -ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മൃതശരീരം വിട്ടുനൽകുന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്