25.02.2020  ലെ സി സി തീരുമാനങ്ങള്‍ - തുടര്‍ നടപടി വിവരങ്ങള്‍