06.12.2019 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി- അജണ്ട-[CCA(6)_2019-20]