15.06.2023 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി -തീരുമാനങ്ങള്‍ -CCM(2)_2023-24