സ്വച്ഛ് സര്‍വേക്ഷണ്‍ (ഗ്രാമീണ്‍)2019 പുരസ്കാരം കേരളത്തിന്