വെള്ളപ്പൊക്കം - ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - 23 ആഗസ്റ്റ് 2018 വരെ