ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള കൈപുസ്തകം