പദ്ധതി നിര്‍വഹണം - മേഖലാ യോഗങ്ങള്‍ മാറ്റി വച്ച അറിയിപ്പ്

Posted on Wednesday, May 29, 2019

പദ്ധതി നിര്‍വഹണം  -ബഹു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 31.05.2019,.01.06.2019 എന്നീ തിയതികളിലെ മേഖലാ യോഗങ്ങള്‍ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു.പുതുക്കിയ തിയതികള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കും.>>അറിയിപ്പ്