ലൈഫ് മിഷൻ -ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക അന്തിമമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ