റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി -ചെയർ പേഴ്‌സൺ ,മെമ്പർമാർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Thursday, September 27, 2018

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി -ചെയർ പേഴ്‌സൺ ,മെമ്പർമാർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ  ക്ഷണിക്കുന്നു 

അപേക്ഷകൾ  സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനതീയതി :15.10.2018