പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം ലൈവ്

Posted on Friday, February 19, 2021

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം - 2021 ലൈവ്
തിയ്യതി : 19 ഫെബ്രുവരി 2021
സ്ഥലം : കേരള ആര്‍ട്സ് & ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ്, കോവളം, തിരുവനന്തപുരം.

മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാര്‍, എം.പി.മാര്‍. എം.എല്‍.എ.മാര്‍, വകുപ്പ് മേധാവികള്‍, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു.

സമ്മേളന നടപടികള്‍ കോവിഡ് 19 മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കു വിധേയം

Content highlight