സ്വരാജ് ട്രോഫി - 2020-21 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ - പിഴവ് തിരുത്തി ഉത്തരവ്