തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ദിനാഘോഷം 2022 - സ്വരാജ് ട്രോഫി , മഹാത്മാ പുരസ്ക്കാരം, മഹാത്മാഅയ്യങ്കാളി പുരസ്ക്കാരം, മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രടറിമാര്‍ക്കുള്ള  പുരസ്ക്കാരങ്ങള്‍ - സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്

Posted on Wednesday, February 9, 2022

2020-21 വര്‍ഷത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ദിനാഘോഷം -സ്വരാജ് ട്രോഫി , മഹാത്മാ പുരസ്ക്കാരം, മഹാത്മാഅയ്യങ്കാളി പുരസ്ക്കാരം, മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രടറിമാര്‍ക്കുള്ള  പുരസ്ക്കാരങ്ങള്‍ - സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 296/2022/LSGD Dated 09/02/2022